Antigypsyism

Historia: Plania te kerel pe them e Romenge: O Thagara e Romengere

An o 1937 berš o Januš sine alusardo sar thagar e Romenge an I Polska em ko stadioni kote sine pherdo manuša ov vakergja: “ Ka bičhavav delegato ko  Muslini te vakerel leske te del amen nesavo  kotor phuv ko Abisinia te šaj odori dživdinen o Roma., Amare naciake na trubul pobuter te dromarel em vakti sit e agorkerel amaro nomadikano dživdipa. Ko sig vakti amaro represent ka ovel kotor tari Liga e naciengiri”

Akava sine salde jekh kotor taro mangipa te kerel pe them e Romenge ko starti taro XX veko, paše sar okova (S)cionizmo. O duj da grupe sine stalno diskriminirime thaj paldime ki piri them, kerena sine internacionalno konferencie te šaj keren uniba pire naciake, thaj rodena sine avrutno suporto. Ko starti taro XX veko legarel pe sine debata odoleske kote trubul te ovel I them e Romengiri. Ko akti taro (S)cionizmo, nesave hristijansko lideroa kamen sine te keren jaudiengiri them an o Madagaskar, Britansko Gvajana  jale em Uganda . Ko jekh sine akti kote o Roma so pakajana sine kaj ka ovel lken piri them numa kote ka ovel odoja them  sine putardi sar debata. Šaj te ovel sine em I Abisinia , a nekoo pakjala sine kaj o darhie si tari India , em majšukar te uvel nekote trujal I len Gang. Ko jekh gindinen sine kaj šaj e South Afrika  pa em Egipet alo sar alusar, An I Abisinia o Musolini gindinel sine te formirinel Jaudingiri  them , em akala duj grupe but droma sine miksujme. Numa an o XX veko o Avgo Lumiakoro maripa kergja bare trampe ki politika primal o Roma . O neve kerde jail neveformirime nacie sar so sine I Polska thaj I Romania, anketirinen teritorie em agjaar lele I kontroola upral o Roma . Kana I Romania anketiringja I teritoria tari Transalvania , deš milja Roma tari austroungarsko kontrola pelel telal I Romansko kntrola  em an I  romaniakiri them em kergje bare Roomane mitingoa. Odova sine vakti kana iklilo o Jorgos Lazurica kote ulo lidero e Romane plitikake prekal o Generalno Unia e rumunsko Romenge . Prekal oleskere statie thaj hari politikani  sabotaža v ulo lideri ko uniba e romane populaciake  an I jekh stabilno jekhin. Oleskere keribaja zori kergja pee m oo Internacionalno Kongresi sa e Romengoro kaskiri resarin sine te kerel unime thaj stabilno Romani nacia.

Link: https://romskikutak.info/index.php/2023/05/02/planovi-za-stvaranje-drzave-za-rome-kraljevi-roma/?fbclid=IwAR0EqCtw10b_Gi0R3SQqVwksLFBz8ppqtfIxSEBbTO0pjfHob6B6OUMNpYY

 

Liloro taro IRU vash - 27 Januari – Internacionalno dive ki memoria e viktimenge taro Holokausto

Angleder pobuter taro 17 berša ko 1 novembri 2005 berš o generalno asamblea taro UN rezolucijaja 60/7 notiringja o 27 Januari – Internacionalno dive ki memoria e viktimenge taro Holokausto

Koa kava dive liparaja kote paše 6 milionia mudarde Jaudie, upreder 500.000 thaj pobuter mudarde Roma thaj Sinti thaj panda aver 11 milionia manušpa so sine viktimia e nacistenge . Liparibaja kaj amaro džovaplipa si sar manuša em sasoitnipe akaja bibaht taro odova periodi ma te bistro la!

Majbut istemalkerdo termini “Holkaust” avel taro antičko vorba “ olokauston” so

I mangin te šaj lafencar notirinel pea kava civilizacisko krah kerdo taro teganutne politikane structure thaj apetitia sako drom ka ačhol sar predizvik.

Akava reflektirinel pee m ko oficialno anava e diveseske sar “Dive ki Memoria e viktimenge taro Holokausti “ kerdo terminološki ko 1996 berš taro teganutno germaniakoro president Roman Hercog a palo odova tari rig e UN ko 2005 berš.

Kana kerel pe lafi bašoo HOLOKAUSTI sako drom gindina ki neasvi kali rig taro Dujto Lumiakoro maripa gind ko nacistoa, ko Hitelr ki masovno egzekucia e Romen thaj Sinti , Jaudie, LGBT preperutne thaj avera, Numa importantno si ma te bistar odova peridoi em te hulava maškar amaende odola momentia.

 

Trubul te lipara o bilačhe bukja o bibahtale momentia so sine soske na prependžaraja odola bukja ko amaro sasoitnipa, ma te oven palem kerde a ni akana ni ko avutnipa. Trubul te ova aktivno akana, iranibaja o lekcie taro nakhlo periodi  em te kera lačho avutnipe sa amenge sar manuša!

Premal amende sar IRU valjani te vazdel pe Amari gind ko sa amende thaj valjani aktivno te la than ko maripa mujal o antisemitizmi, diskriminacia, natolerancia thaj anticiganizmi.

 

Odova mariba  šđaj kera prekal kerde aktia, konferencie , dialogoa barabutne koordinacijaja thaj kolaboracisa e europakere instituciendcar o IRU o vaer NGO , politikane subjektoa thaj aver oorganizacie.

Odoela pakajaja kaj ak arakha i Memoria taro Holokausto em i viktimia so sine i historia, em kultura ko Roma sar jekh taro majkale periodia an i akaja historia e Roomengiri.

 

Ko  agor o IRU o Internacionalno dive e Memoriake ko holokaustri notirinela kaj ko vakti kana i lumia arakhel pe ki jekh sasti kriza a odova si o maripa an i Ukraina isi em jekh aver „maripa“ kerdoo ki aver forma a dodo si o antisemtizmi.

„ O Antisemitizmoi negirinel o čačipa kaj amen sar manuša savore siem sar jekh, isi amen manušikano respekto em digniteto , kaj o manušikano dživdipa si but moldikano soske si unikatno thaj sako drom ikerdo., Ko odova o antisemitizmi o rasizmi, em o nacizmi keren hulavipa maškar o manuša em nacie ko pobut jali pohari moldime, em putren o drumo taro ilengiri dehumanizacia em peravipa. Oakava “maripa” šelberšencar” kergja diskriminacia mujal o Roma, o jaudie, em avera nacie so ko agor kulminiringje holokaustoa.

O Antisemtizmi kerel palem mutaciua sar negaciua e holokaustoske thaj sar moralno savala amare generaciake sit e respektirina o digniteti sakone manušeske , te ova solidarno primal o teleperavde  thaj te da amen godi ko holokausti  em nikana ma te ovel palem odova.

 

Let us not forget

Ma te bistra

 

Respektoa

Zoran Dimov

Presidento an o IRU

Dživdinena ko but gunoj: O Roma marena pe e rasizmoa ko dživdipaskoro trujalipe ki Romania

O Roma so si paldime tari romansko diz Cluj - Napoca vakere kaj tari them si tretirime sar manušikano gunoj. O toksokacia tari i paše deponia si bilache sastipaske , vakerena o Roma.

Numa palem paše 1.500 Роми кои  живеат овде, Пата Рат е многу жив иаку опасноста за животната средина на нивниот праг. Две депонии за „привремено складирање“, поставени покрај старата во 2015 година, а експертите велат дека стариот отпад никогаш не бил соодветно третиран.

Sига, нејзиниот партнер и децата сега живеат во трособен стан во градот. Но, таа не му го сврте грбот на Пата Рат. Нејзините браќа и сестри и нивните семејства сeуште живеат таму, а таа работи на тоа место за да издржува уште 30 семејства кои ќе се преселат во втората фаза од иницијативата. „Посакувам никој да не остане во Пата Рат“, вели Ѕига. „Никој не заслужува да живее таму“.

 

Link: https://www.dw.com/en/living-in-a-sea-of-trash-roma-fight-environmental-racism-in-romania/a-58827229

Kroacia, Čakovec: Ki romani mahala Parag phajrarel pe sako dive, akan sig mudardi jekh romni thaj tri si phare ratvarde!

O majnevo incidenti taro šastralo phajrariba ki romani mahala Parag ko Megjumurie so agorkergja mudaripaja jekhe romnja thaj trin phare ratvarde palem phravel o pučiba e problemenge ki akaja romani mahala.

"Phajrariba isi paše sako dive. Isi em desave problematično Roma so dživdinen akate a ola si em socialcia.

80% taro terne Roma si bukajrne em na kerel probelmia, numa isi 20% okola so si problemašia em drogirašia.

O Roma vakerena: “Ola daravkeren e javere Romen em avere dizutnen kaj ka tharen lengere khera. Čorena vordona keren atakia ako na deja len love. Isi len  but šastra pobut em taro askeri. Vakeren o dizutne so bešen ko akala thana em bičhavena apel dži ki them te sankcionirinel akale manušen em akala incidentia.

FaLang translation system by Faboba

Од 5 Ноември 2022 достапен документарниот филм на СП БТР „Небо, Точак, Земја„ на Max TV и Max TV GO со пребарување –Видеотека

Mangava te vakerav

6-to Romano Čhavorikanoo muzikakoro festivali 
„Čhavorikano Suno 2022“ – SP BTR

6-ти Ромски Детски музички фестивал
„Детски Сон 2022„ – СП БТР

6th Romani Children's Music Festival
"Children's Dream 2022" - SP BTR

Momentalno Online

       Isi 124 misafirija so dikhena o ROMATIMES.NEWS

o Vakti

 booked.net

Majpopularno

Golden Wheel - Entry Application Form

Flag Counter

Amaro brojači genjela taro 13.01.2019
Gejnela isto manuša tari koja phuv drabarena amaro portali
Majtele isi sa-ko-sa kozom dikhle o portali